سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود بینش برهمند – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده علوم پزشکی تهران
فروزان رحمن زاده – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت
محمد عطارقصبه – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت
ابراهیم صدیق کیارودی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت

چکیده:

با توجه به اینکه متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی بطور مستقیم با مواد غذایی سرو کار دارند لذا بیماریهای انگلی – روده ای از طریق این افراد براحتی می تواند به مواد غذایی و مردم سرایت نماید . این مطالعه با هدف تعیین میزان موارد ابتلا به بیماریهای انگلی – رو ده ای متصدیان مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی در رشت انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی ، کلیه افرادی ه با مواد غذایی سرو کار دارند و جهت دریافت کارت تندرستی به مراکز بهداشت مراجعه می کنند تحت معاینه قرار گرفته و از نظر بیماریهای انگلی در فصول مختلف در سالهای ۸۶ و ۸۸ مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج حاصل توسط نرم افزار Excel بررسی و آمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافته ها : نتایج نشان می دهد که از مجموع ۳۵۲۲۵ مورد نمونه اخذ شده ۰/۱ درصد افراد آلوده به انتا مبوهیستولیتیکا ۲/۱ درصد آلوده به ژیاردیا ، ۰/۰۳ درصد آلوده آسکاریس ۰/۰۴ درصد آلوده به اکسیور و ۰/۲ درصد آلوده به سایر انگلها بودند. همچنین تعداد موارد کشت انجام شده فقط دو مورد آلوده در طی دوره مورد بررسی آن هم در زمستان سالهای ۸۷ ۰ ۸۸ گزارش شده است . نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده ضمن تاکید بر آموزش مداوم پیشه وران شاغل در مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی پیشنهاد بر این است که کشت مدفوع از آزمایشات روتین جهت پیشه وران شاغل شود.