سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام دانشفر – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش
سودابه نورزاد – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش
اختر زند – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانش
رضا امید بیگی – استاد فقید گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) گیاه دارویی بومی است که به طور گستردهای در طب سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل مقبولیت وسیع در طب سنتی و باور عمیق بر اثربخشی این گیاه در درمان برخی از بیماریها از یک سو و فقدان اطلاعات کافی از سوی دیگر، بر آن شدیم تا برخی از مواد مؤثره گل را مورد بررسی قرار دهیم. برای اندازه گیری ترکیبات فنلی کل و تانن قابل استخراج نمونه، عصارهگیری پودر گلبرگ با استفاده از حلال استون ۷۰ % انجام شد. ترکیبات فنلی کل و تانن قابل استخراج با استفاده از اسپکتروفوتومتر و در طول موج ۷۲۵ نانومتر قرائت شدند. قرائت آنتوسیانین بر اساس روش افتراقی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر و در طول موج ۵۱۰ و ۷۰۰ نانومتر صورت پذیرفت. استخراج کربوهیدراتها با روش آنترون انجام و جذب در طول موج ۶۲۵ نانومتر به وسیله اسپکتروفوتومتر خوانده شد. مقدار آنتوسیانین ۵۸/۳۲ میلی گرم در لیتر، مقدار فنول کل ۳/۰۶۵، تانن ۱/۷۹۱ و مقدار کربوهیدرات محلول ۲۴/۵۶ درصد اندازه گیری شد.