سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گوهر عزیزی پور – آارشتاسی ارشد ژئومورفولوژی
زینب نادمی – کارشتاسی ارشد اقلیم شناسی
زینب لطفی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی

چکیده:

منطق مورد تحقیق ، در شمال شهرستان خرم آباد قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی کیفیت وپایداری جاده های آسفالته با تأآید بر مقاومت سنگدانه های مورد استعمال در آن می باشد. از آنجا که سنگدانه ها نزدیک به ۶۵ تا ۷۵ درصد حجم بتن سیمانی ، در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد حجم بتن قیرب و در موارد دیگر ۱۰۰ درصد حجم مصالح مصرفی را تشکیل می دهد توجه به ویژگی های فنی آنها در عملکرد مطلوب و اقتصادی پروژه دارای نقش اساسی است جهت بررسی مقاومت سنگدانه های مورد مصرف در روسازی جاده های آسفالته دو آزمایش مقاومت به ضربه و آزمایش مقاومت به سایش انجام شد.اولی با ۵ نمونه از قسمت های جنوبی و جنوبغربی روستای سر مرغ سفلی ، دامنه های شمالی سفید کوه ، کوه چک ریز واقع در شمال حوضه و دو نمونه از بستر قدیم و جدید رودخانه خرم آباد به ترتیب با نتایج زیر انجام شد: ۰/۱۰ ، ۰/۰۹۵ ، ۰/۰۷ ، ۰/۰۹ ، ۰/۰۶۰ طبق آزمایش نمونه ی مربوط به سفید آوه در جنوب حوضه مقاومترین نمونه می باشد.همچنین آزمایش مقاومت به سایش از دونمونه مربوط به بستر جدید و قدیم رودخانه خرم آباد که در ۷ کیلومتری شهرستان خرم آباد قرار دارد برداشت شده مه نتایج آن به ترتیب به صورت زیر می باشد : ۲۴% و ۱۸% که این نتایج نشان می دهد بستر جدید رودخانه مقاومت به سایش کمتری دارد. در ادامه با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات ، به ارائه توصیه های فنی در مورد کاربرد استفاده از سنگدانه های مقاوم در روسازی جاده های اسفالته در حوضه مورد تحقیق پرداخته شده است