سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا سلیمانی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مصطفی جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ایده شهر خلاق مبحثی جدید ومورد توجه مطالعات شهری، به ویژه مدیریت شهری بوده و بر مطلوبیت محیط زندگی وارتقای کیفیت زندگی به واسطه تفکرات نو شهروندان تاکید دارد. این تحقیق زیر ساخت های شهرخلاق در منطقه ۲۲ تهران را در ۴ زیرساخت بسترهای دانش ، صنعت صنایع با فناوری بالا ، بسترهای اجتماعی ، هنر و فرهنگ مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش از روش دلفی برای تهیه پرسشنامه و وزن دهی، از مدل swot برای تعیین نقاط قوت و ضعف و از مدل فریدمن برای رتبه بندی زیرساخت ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) به ترتیب با رتبه های ۲٫۲۸ برای نقاط قوت و ۱٫۹۲ برای نقاط ضعف از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده ولی عوامل بیرونی (فرصت و تهدید) با رتبه برابر ۳برای فرصت و تهدید برابر ۲٫۸۵ بوده و شرایط متعادلی در منطقه داشته است. منطقه در شرایط خنثی و متعادلی قرار دارد. لذا از بررسی این زیرساخت ها می توان نتیجه گرفت ، منطقه ۲۲ شهر تهران از نظر زیرساخت های شهر خلاق دارای وضعیت خنثی و جهت ایجاد مطلوبیت لازم و کافی باید به حذف عوامل تهدید و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت های منطقه باید اقدام نمود.