سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین علی نوروزی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

شبکه های آبرسانی بمنظور تأمین دو ه دف عمده تأمین آب کافی و آب سالم (بهداشتی) مورد نیاز جامعه طراحی و اجرا می شوند، بدیهی است اگر شبکه های آبرسانی بخصوص شبکه های روستایی بدلیل عدم برآورد دقیق مبانی طراحی و یا انتخاب منبع آب قادر به تأمین آب کافی جامعه نباشند مردم با مراجعه به سایر منابع آبی که اکثراً دارای آلودگی های شدید می باشند نیازهای آبی خود را بر طرف می سزاند که این مغایر با هدف وجودی شبکه های آبرسانی بوده و لطمات و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. این موضوع یکی از مشلاتی است که اکنون بسیاری از شبکه های آبرسانی روستاهای کشور با آن مواجه اند. از طرفی الگویهای متفاوت در سبک زندگی، امکانات مصرف کننده آب، فرهنگ و نوع اشتغال اکثریت مردم و همچنین شرایط بسیار متفاوت آب و هوایی در روستاهای کشور نیازهای آبی متفاوتی را موجب شده اند. بنابراین لازم است با انجام مطالعات منطقه ای و ناحیه ای بصورت جداگانه در سراسر کشور نسبت به تعمین مبانی طراحی بخصوص مصرف سرانه آب که یکی از متغیرترین فاکتورهاس اقدام شود. با توجه به این ضرورت طی یک طرح مطالعاتی نسبت به تعیین مصرف سرانه در روستاهای هرستان بهار اقدام و نتایج آن نشان می دهد که میانگین مصرف سرانه در فصل بهار ۹۵/۲- تابستان ۱۳۵- پائیز ۱۰۴/۵ و زمستان ۸۶/۴- ۱/۲۳- ۰/۹۵ و ۰/۷۸ خواهد بود. یکی از فاکتورهای مهم و اثر گذار جدید در سرانه آب که در روستاهای کشور بروز نموده احداث گرمابه های خصوصی در منازل روستایی است که با اهتمام جدی دولت و مجلس به قضیه و اختصاص تسهیلات لازم مالی در برنامه بودجه سالهای ۸۲ و ۸۳ کشور برای خانوارهای روستایی بعنوان یک عامل اساسی در افزایش مصر ف سرانه آب مطرح شده است و در طی این طرح تأثیر این ع امل مد نظر بوده و نتیجه آ« نیز افزایش قابل ملاحظه ای به میزان متوسط ۲۸ لیتر در روز برای هر نفر را نشان می دهد که می بایست در طرحهای اتی مورد توجه قرار گیرد.