سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین وثوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهرا
قاسم عموعابدینی – دانشیار،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
فاطمه یزدیان – استادیار، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
حمید راشدی – دانشیار،دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

دسته ی تیوباسیلوسهاتمایل زیادی به مصرف ترکیبات گوگردی دارند. در این پژوهش اثر تثبیت باکتری تیوباسیلوس تیوپاروسکه یک باکتری کموتروف می باشد برروی بستر سدیم آلژینات در میزان مصرف اکسیژن بررسی شده است. این باکتری از ترکیبات گوگردی و اکسیژن به عنوان منبع انرژی خود استفاده می کند. بررسی تاثیر تثبیت این باکتری برروی بستر سدیم آلژینات در غلظت های مختلف ۲%و۳%و۴% از سدیم آلژینات بررسی شده است. باکتری های مورد استفاده در فاز لگاریتمی یعنی بعد از ۹۶ ساعت کشت جداسازی شده اند. همچنین غلظت گوگرد موجود درسیستم که از انحلال گاز هیدروژنسولفید ایجاد شده است برابر با۰/۷۹۷ppm می باشد. دانسیته ی نوری باکتری مورد استفاده در فرکانس۶۰۰nm نیز برابر با۰/۵۵تعیین می شود. همچنین طبق نتایج حاصله بیشترین میزان مصرف اکسیژن در درصد تثبیت برابر با % ۳ حاصل شده است.