سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فاطمه رحمانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
محمد مظهری – عضوهیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان مشکلات تاثیرات و روشهای خصوصی سازی درمعاونت خدمات شهری شهرداری مشهد انجام گرفته است بدین منظور پس از شناسایی وظایف مشکلات تاثیرات و روشهای خصوصی سازی درسازمان های مختلف خدمات شهری به بررسی میزان واگذاری وظایف مختلف به بخش خصوصی و همچنین رتبه بندی مشکلات و تاثیرات و روشهای خصوصی سازی پرداخته شده است جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه بوده است جامعه آماری مطالعه حاضر کارشناسان سازمان های مختلف خدمات شهری و پیمانکاران بخش خصوصی بوده اند رتبه بندی مشکلات و موانع تاثیرات و روشهای خصوصی سازی نیز از طریق روش آنتروپی انجام گرفته است مطابق نتایج این تحقیق درتمامی سازمان ها میزان واگذاری تحقق یافته وظایف به بخش خصوصی بالفعل کمتر از میزان قابلیت واگذاری بالقوه بوده است مهمترین تاثیرات خصوصی سازی طبق نظرکارشناسان عبارتنداز: فراهم شدن فرصت کافی برای شهرداری ها برای نظارت هدایت مدیریت و کنترل عملیات خدمات رسانی کمتر شدن دغدغه شهرداری ها درکنترل و اداره حجم بالای نیروی انسانی شاغل در بخشهای واگذار شده افزایش کارایی و بازدهی شرکت ها و پیمانکاران خصوصی برای دستیابی به منافع بیشتر.