سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا صباغ کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
ناصر عرفاتی – استادیار دانشگاه تفرش

چکیده:

یکی از راه حلهای معمول برای افزایش ظرفیت باربری و کاهش نشست استفاده از سیستم پی مرکب پی گسترده و گروه شمع شمع ـ رادیه است یک روش مناسب طراحی بایستی اثر توام گروه شمع و پی رادیه ناشی ازاندرکنش بین خاک شمع و رادیه را درنظر بگیرد و درنظر گرفتن گروه شمع به عنوان تنها عامل باربر غیراقتصادی می باشد دراین مقاله شمع رادیه های مختلف توسط نرم افزار حل عددی Plaxis 3D foundation بررسی شده اند هدف ازاین تحقیق درنظرگیری فرضیات رایج درتحلیل و طراحی شمع و پی رادیه به طور مجزا و مقایسه نتایج بدست آ»ده با شمع رادیه تحت عملکرد واقعی توسط نرم افزار می باشد. نتایج درقالب اینکه آیا درنظر گرفتن سیستم شمع ـ رادیه به صورت گروه شمع مستقل با فرضیات رایج درجهت اطمینان یا عدم اطمینان می باشد مورد بررسی قرارگرفته است.