سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی پور – شرکت توزیع برق و جهاد دانشگاهی استان لرستان
محمد بحرینی –
شمس الدین کمالوند –
فرهاد طهماسبی –

چکیده:

دراین پژوهش با اتکا به مدل نظری آیزن ـ فیش با ین درالگوی اداره امورشهرهابا استفاده ازروش پیمایشی و انتخاب ۳۸۴ نفرازجامعه آماری ساکنان استان لرستان به عنوان نمونه تحقیق و پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن با استفاده ازنظر متخصصان علوم اجتماعی و ضریب الفای کرونباخ به اثبات رسیده و به چهارسوال و هشت فرضیه پاسخ داده شده است براساس نتایج حاصله مردم لرستان تمایل بیشتر به مشارکت با شرکت توزیع برق درچهارمتغیر پرداخت بهای برق مصرفی عدم انشعاب غیرمجاز عدم خسارت وارد کردن به تاسیسات برق و عدم دزدی تجهیزات انتقال نیروی برق دارند. میزان مشارکت عملی مردم استان دراین شاخصها با شرکت توزیع برق ازمیانگین مدنظر بیشتراما ازتمایل به مشارکت کمتر است