سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید عبدالرضا کاظمینی – استادیار بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
هومن راضی – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی اکبر کامکار حقیقی – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
یحیی امام – استاد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

خشکی فرآیند فیزیولوژیک- بیوشیمیایی پیچیده ای است که با تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن سبب لیپیداسیون غشا سلولی و در نهایت مرگ سلول می گردد. به همین منظور و برای بررسی اثر تنش خشکی بر میزان تجمع رادیکال آزاد پراکسیدهیدروژن (H2O2)، لیپیداسیون غشای سلولی (LPO)، پایداری غشای سلولی (MSI)، میزان نشت یونی (LE) و میزان مرگ سلولی (CD) در ارقام گندم ایرانی و شناسایی ارقام مقاوم، ۲۰ رقم گندم ایرانی شامل ۱۸ رقم گندم نان و ۲ رقم گندم ماکارونی در یک آزمایش مزرعه ای در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند . این آزمابش در قالب دو طرح بلوک کامل تصادفی جدا از هم و با دو سطح رطوبتی مطلوب ( ۱۰۰ درصد ظرفیت مزرعه) و تنش خشکی (۴۵ درصد ظرفیت مزرعه) و با سه تکرار طراحی و اجرا گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان پراکسیدهیدروژن، لیپیداسیون غشای سلولی، نشت یونی و مرگ سلولی به طور معنی داری افزایش یافت، اما میزان پایداری غشای سلولی کاهش معنی داری از خود نشان داد. طی این آزمایش مشخص شد که ارقام مقاوم مانند آذر ۲، چمران و کوهدشت دارای کمترین میزان لیپیداسیون غشای سلولی، تجمع پراکسید هیدروژن و مرگ سلولی بودند بالا ترین سطح پایداری غشا سلولی را نشان دادند. همچنین این ارقام مقاوم از بالاتری عملکرد در شرایط تنش خشکی برخوردار بودند . این روند در ارقام حساس مانند الموت، بهار و زرین عکس بود. دو رقم آذر ۲ و الموت به ترتیب به عنوان مقاوم ترین و حساس ترین رقم شناخته شدند.