سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرناز موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حسین لاری یزدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عاطفه فعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد بروجرد

چکیده:

میخک (. Dianthus caryophyllus L ) ازخانواده کاریوفیلاسه یکی از مهمترین محصولات شاخه بریده میباشد. تکنیکهای مهندسی ژنتیک همراه با کشت بافت، روش انتخابی برای اصلاح و ارتقاء خصوصیات کیفی این گل ارایه میکنند. پاسخ گیاه در شرایط کشت بافت به فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی مانند ژنوتیپ، تنظیم کنندههای رشد و اجزاء محیط کشت همانند نمک های پرمصرف وابسته است این پژوهش با هدف دستیابی به شرایط مناسب برای رشد و شاخه زایی در شرایط درون شیشه صورت گرفت. در مرحله اول گیاه پایه استریل از بذرهای استریل موجود در محیط MS بدون هورمون تشکیل شد. بعد از ۴هفته قطعات دوگرهای ازگیاه استریل به محیط MS حاوی ۰/۵ میلیگرم در لیتر NAA و ۱میلیگرم در لیتر BAP با غلظتهای متفاوت ۳۷ mmol/l KNO3 ، ۲۸ ، ۱۸ ، ۹ ، ۰ منتقل شدند . بعد از ۴هفته آنالیز دادهها در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تکرار انجام شد و میزان فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه بررسی شد . این داده ها در سطح ( p<0.01 ) معنی دار بودند. یافتهها نشان میدهد که محیط حاوی ۲۸ mmol/l KNO3 شرایط بهینه رشد را دارا می باشدو با افزایش غلظت این نمک میزان ، پروتئین وقند نامحلول کاهش وقند محلول افزایش پیدا کرد