سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیدا برومندجزی – کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگ
منیره رنجبر – استادیارگروه زیست شناسی واحد فلاورجان
حسین لاری یزدی – استادیارگروه زیست شناسی واحد بروجرد.

چکیده:

در پژوهش حاضر تاثیر غلظت های مختلف نیترات سرب ۰٫۲۵ ، ۰٫۵ ، ۰٫۷۵ ، ۱٫۵،۱ و ۲ میلی مولار واسید سالیسیلیک با غلظ تهای ۵ و ۱۰ میکرومولار در قالب یک طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر میزان رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل a, b,a+b و همچنین میزان قندهای محلول و نشاسته در اندام های هوایی و زیرزمینی گیاهچه های ۱۰ و ۲۰ روزه ی کلزا رقم اکاپی در محیط کشت هیدروپونیک و با استفاده از محلول غذایی هوگلند مورد بررسی قرار گرفت. رنگیزه های فتوسنتزی به روش Arnon و قندهای محلول و نامحلول (نشاسته) به روش Kochert مورد سنجش قرار گرفتند. آنالیزهای آماری توسط نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن در سطح P<0.01 و( P<0.05 ) انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نیترات سرب، رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل a,b,a+b در برگ های هر دو دوره ی رشدی کاهش معنی داری( P<0.01 ) یافتند. کاهش در میزان کلروفیل a بیشتر از کلروفیل b بود. در ریشه و برگ میزان قندهای محلولو نامحلول با افزایش غلظت سرب کاهش معنی داری( P<0.01 ) نشان دادند. تحت تیمار توام سرب واسید سالیسیلیک، میانگین کلروفیل a,b,a+b در گیاهچه های ۱۰ روزه افزایش معنی داری یافت( P<0.01 ) درحالی که اثرات آن بر میزان کلروفیل b و a+b گیاهچه های ۲۰ روزه معنی دار نبوده است( P<0.05 ). همچنین اسید سالیسیلیک باعث افزایش معنی دار میانگین نشاسته و میانگین قندهای محلول نسبت به تیمارهای سرب در برگ و ریشه در هر دو دوره ی رشدی گردید( .(P<0.01