سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس صادقی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکدهبهداشت مشهد
بتول محب راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط بین الملل یزد
بتول ظریف قرائتی افتاده – کارشناس بهداشت محیط
سمیه تحققی میرحسینی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

منابع ورود فلوئور به بدن انسان شامل آب ماهی چای، خمیردندان دهانشویه و غیره می باشد درچای کیسه ای که از برگهای رسیده تر و ارزان تر چای تهیه می گردد میزان فلوراید بالاتر از سایرچای هاست با توجه به اینکه اطلاعات دقیق ا زمیزان فلوراید درمارکهای مختلف چای وجود ندارد نمی توان میزان فلوراید رسیده به بدن را تخمین زد لذا محاسبه میزان دقیق فلوراید درانواع چای خصوصا چای کیسه ای لازم است پژوهش حاضر به بررسی میزان این یون در ۴ مارک چای کیسه ای پرداخته است. دراین تحقیق که یک تحقیق تجربی آزمایشگاهی است از ۴ مارک چای احمد گلستان لپتون و شاهسونداستفاده گردید پس از آماده سازی فلوراید به روش spadns براساس دستورالعمل F-4500 کتاب استاندارد متداندازه گیری گردید نتایج توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید نتایج نشان داد که فلوراید موجود در چای تهیه شده با آب مقطر برای چاه احمد ۱/۵۴ و گلستان ۱/۱۰ لیپتون ۱/۷۴ شاهسوند ۱/۶۰ میل یگرم در لیتر میب اشد. اگر درروز حدود ۱/۵ لیتر چای توسط افراد نوشیده شود طبق توصیه WHO غلظت روزانه جذب فلوراید ۰/۰۵ میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن در روز است بنابراین با توجه به مقادیر فلوراید در این چایها این میزان مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند.