سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر شهریاری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بی بی نرگس معاشری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
مریم خدادادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمود عزیزی – کارشناس بهداشت محیط حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:

وجود مس به مقدار بالا باعث ایجاد بیماری هایی از قبیل :کم خونی، تغییرات در استخوانها، افزایش کلسترول و مشکلات دیگر می شود. ترکیبات کروم شش ظرفیتی سرطانزا است و بر روی بافت بدن انسانها اثرات مخربی دارد. روش تحقیق: بصورت سر شماری از چاه های تامین کننده آب شرب شهر بیرجند( ۲۸ نمونه) و شبکه آبرسانی( ۳۹ نمونه)برداشت شد. نمونه برداری به روش استانداردانجام شد. آنالیز نمونه ها بوسیله دستگاه جذب اتمی و به روش استانداردانجام گردید. تفسیر و آنالیز داده ها ی بدست آمده به کمک نرم افزار spss واستفاده از آزمونهای توصیفی وتحلیلی انجام شد. یافته ها: میانگین میزان کرم در منابع یا چاههای آب شرب و شبکه توزیع آب شرب شهر بیرجند به ترتیب برابر ۰/۰۹۱۶۴ و ۰/۰۵۱۴۶ mg/l است .در منابع آب شرب ، ۷/۱ درصد نمونه ها فاقد کرم و مطلوب هستند و ۲۵ درصد نمونه ها دارای حداکثر مجاز کرم ( ۰/۰۵ mg/l ) و ۶۷/۹ درصد نمونه ها غیر مجازند(بیش از ۰/۰۵ mg/l ) . در شبکه توزیع آب شرب شهر بیرجند همه نمونه ها از نظر میزان کرم نامطلوب هستند و ۴۸/۷ درصد نمونه ها دارای حداکثر مجاز کرم و ۵۱/۳درصد نمونه ها غیر مجازند.درمورد مس همه نمونه ها در حد مطلوب بودند.نتیجه گیری: در مورد عنصر مس هیچ گونه مشکلی در منابع و شبکه آب شهر وجود ندارد . در بسیاری موارد مقدار کروم از حد مجاز بیشتر است و احتمالا این آلودگی منشا زمین شناسی دارد.