سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک کرمی – دکتری شیلات
سارا کرمی – کارشناس ارشد شیلات
مهسا حاجی صفرعلی – کارشناس ارشد شیلات

چکیده:

فلزات سنگین به عنوان عوامل اصلی آلودگی اکوسیستم های آبی محسوب می شوند. خطرات ناشی از فلزات سنگین در محیطهای آبی تنها به علت وجود و سمیت آنها نیست بلکه این فلزات قادر به تجمعزیستی در مقادیر زیاد بوده و میتوانند به راحتی وارد زنجیره غذایی شده و امنیت غذایی مصرف کننده را به خطر بیاندازند. این مطالعه در دو منطقه آبکنار )بخش غربی تالاب انزلی( و شیجان )بخش شرقیتالاب انزلی( انجام شده است و هدف از آن اندازه گیری فلزات سنگین مس و روی در آب تالاب انزلی و تجمع آن در بافت تخمدان و کبد اردک ماهی و همچنین مقایسه میزان این فلزات در دو منطقه آبکنار وشیجان می باشد. در این تحقیق ابتدا از دو ایستگاه واقع در مناطق آبکنار و شیجان نمونه های آب برداشته شد و سپس تعداد ۹ عدد اردک ماهی ماده با سن بیشتر ا ز دو سال از هر ایستگاه صید گردید. مقدار مس و روی تخمدان و کبد نمونه ها پس از هضم شیمیایی با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد.