سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید وفادار – اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان، بندرعباس ، هیت علمی دانشگاه آ
محسن دهقانی –
سیدهادی خاتمی –

چکیده:

در این تحقیق میزان فلزات سنگین در اطراف جاده بزرگراه شهید رجایی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری خاک از ۷ ایستگاه در فواصل ۱ ، ۱۰ و ۱۰۰ متری از جاده صورت گرفت و میزان فلزات در خاک با دستگاه اسپکتروفوتومتر جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت. بالاترین غلظت فلزات سنگین در فاصله ۱ متری از جاده اندازه گیری شد. غلظت فلزات با افزایش فاصله از جاده روند کاهشی داشته است. طبق نتایج میانگین سرب، کادمیوم، روی، نیکل و وانادیم در ایستگاههای مورد بررسی به ترتیب ۱۷۲/۶ ، ۲/۷۵ ، ۰۳/۷۹ ، ۶۲/۳۴ ، ۱۱/۳۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده است. میزان فلزات کادمیوم و سرب بیش از مقادیر گزارش شده معمول در خاکهای شهری بوده است.