سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شهریاری – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط و مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانش
کلثوم گل فیروزی – دبیر اداره آموزش و پرورش شهرستان کردکوی
شاهین نوشین – کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشت

چکیده:

فلزات سنگین آلاینده های شیمیایی پایداری هستند که مانند ترکیبات آلی از طریق فرایندهای شیمیایی یا زیستی تجزیه نمی شوند. خصوصیت تجمع بیولوژیکی این مواد موجب می گردد تا مقدار این آلاینده ها در موجودات آبزی مانند ماهیها تا چند برابر مقدار موجود در آب افزایش و باعث خطر برای سلامتی انسان شود . این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی ماهیان دریای خزر به فلزات سنگین کادمیوم و سرب انجام گرفت. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین کادمیوم و سرب در بافت ۹۰ نمونه از سه گونه از ماهیان کپور، کفال و سفید سواحل شرقی دریای خزر در طی نیمه دوم سال ۱۳۸۵ ، پس از نمونه برداری و آماده سازی بوسیله دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. میانگین غلظت سرب به ترتیب در ماهیان کپور، کفال وسفید برابر ۰/۲۴۲ ، ۰/۱۱۸ و ۰/۰۸ میلی گرم در کیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در ماهیان کپور، کفال و سفید به ترتیب برابر ۰/۰۱۴ ، ۰/۰۱۸ ، ۰/۰۱۷ میلی گرم در کیلوگرم بوده است. میزان سرب با آزمون آنالیز واریانس برای مقا یسه میانگین غلظت فلزات سنگین در سه گروه از ماهیان فوق نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین این ماهیها از نظر میزان سرب موجود در بافت آنها وجود داشت ( ۰٫۰۰۱ > p ) . ولی از نظر غلظت کادمیوم در بافت این ماهیها تفاوت آماری معنی داری نبود ( ۰/۳۴۵ = p ) .میانگین غلظت سرب و کادمیوم در سه کونه از ماهیان دریای خزر در سواحل شرقی دریای خزر از حد مجاز استاندارد سازمان جهانی بهداشت کمتر و از شرایط قابل قبول برای مصارف انسانی برخوردار می باشند.