سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم نیاکان – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
معصومه تازیکه – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مازیار احمدی – گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

اسیدسالیسیلیک و مشتقات آن می توانند در سازش گیاهان در مقابل تنش های محیطی شرکت کرده و با سایر متابولیت های سلولی و عوامل محیطی برای تنظیم پاسخ های گیاه به تنش ها بر هم کنش داشته باشد. اسیدسالیسیلیک بخشی از مسیر علامت رسانی است که توسط برخی از تنش های زیستی و غیر زیستی القا می شود. در این تحقیق اثر دو غلظت مختلف سالیسیلات ( P 4 -P 10 وP 7 -P % ظرفیت اشباع خاک) بر میزان فعالیت آنزیم ۱۵ % ظرفیت اشباع خاک) و شدید( ۳۵ مولار) تحت دو تنش خشکی ملایم( ۱۰ های آنتی اکسیدانی گیاه نعناع شامل کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت نیل به این هدف ابتدا تحت شرایط گلدانی کشت شد . در اواسط رشد رویشی اندام هوایی گیاهان با دو غلظت ( Mentha piperita L. ) گیاه نعناع از سالیسیلات(P 4 -P و ۱۰ P 7 -P 10 مولار) به مدت ۱۷ روز محلول پاشی و پیش تیمار شدند .سپس دو سطح ازخشکی شامل خشکی ملایم( ۳۵ % ظرفیت اشباع خاک) و شدید( ۱۵ % ظرفیت اشباع خاک) و آبیاری معمولی( ۵۰ ٪ ظرفیت اشباع خاک) به مدت ۱۷ روز در غالب ۹ تیمار همراه با دو غلظت سالیسیلات بر آنها اعمال گشت. نتایج نشان داد تحت هر دو تنش خشکی ملایم و شدید میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز برگ و ریشه ، پلی فنل اکسیداز ریشه و نیز پراکسیداز ریشه تنها تحت تنش خشکی ملایم افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشتند.از سوی دیگر پیش تیمار با دو غلظت سالیسیلات در تنش خشکی ملایم کاهش معنی داری در میزان فعالیت کاتالاز برگ و پراکسیداز ریشه حاصل نمود. همچنین میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز برگ، پراکسیداز برگ و پلی فنل اکسیداز ریشه با محلول پاشی دو غلظت از سالیسیلات به شکل پیش تیمارهمراه با تنش خشکی شدید افزایش معنی داری نسبت به اعمال تنش خشکی شدید به تنهایی نشان داد.