سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن نان بخش – دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
امیر محمدی بوینی – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده:

آبهای زیرزمینی از مهمترین منابع آب برای تامین آب شرب شهرها و صنایع به شمار می روند. ترکیبات نیترات و نیتریت از عوامل آلاینده منابع آبهای زیرمینی محسوب می شوند که در سالهای اخیر به لحاظ گسترش کشاورزی وصنعت و فعالیتهای انسانی میزان متوسط آنها در آبهای زیرزمینی رو به افزایش می باشد. این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت و مقایسه با استانداردهای مصوب، در شهرک صنعتی ارومیه انجام گرفت.روش مطالعه در این تحقیق بصورت توصیفی – مقطعی است.تعداد ۱۲۰ نمونه آب در طول یکسال (چهار فصل) از ۳۰ حلقه چاه عمیق که در نقاط مختلف شهرک صنعتی به منظور استفاده در صنایع و شرب قرار گرفته است تهیه شد. با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ۲۰۰۰ Dr غلظت نیترات و نیتریت در نمونه های جمع اوری شده اندازه گیری گردید و نتایج به دست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. مبنای مقایسه در این بررسی استاندارد توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود.نتایج نشان داد که میانگین غلظت نیترات و نیتریت چاههای آب شهرک صنعتی ارومیه، نیترات بر حسب ۳ NO و نیتریت بر حسب ۲ NO برابر ۱۷/۴۶ و ۰/۰۰۸ میلی گرم در لیتر بوده که براساس استاندارد توصیه شده از حداکثر مجاز کمتر میباشد.برای مقایسه فصلی غلظت نیترات ونیتریت با استاندارد جهانی بهدلشت از آزمون (T-test) استفاده گردید. یافته ها همچنین نشان داد که بیشترین غلظت نیترات در فصل زمستان نسبت به بقیه فصول بوده وازنظر آماری اختلاف معنی داری بین میانگین غلظت نیترات در فصل بهار و پاییز مشاهده گردید ( ۰/۰۵ > p ) . نتایح بررسی همچنین نشان داد که ارتباط معنی دارآماری بین مقادیر نیترات با عمق آب بر قرار می باشد ( ۰/۷۶ = R و ۰/۰۰۱ = P ) و با افزایش عمق آب غلظت نیترات چاهها کاهش می یابد.از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر موضوع آلوده بودن جاههای آب منطقه صنعتی شهر ارومیه به ترکیبات نیترات و نیتریت منتفی است. لذا پیشنهاد میشود که سنجش مستمر به منظور جلوگیری از آلودگی احتمالی چاهها همواره ضروری است.