سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی داداللهی سهراب – استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ا
حسین ذوالقرنین – استادیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشه

چکیده:

این تحقیق به بررسی تجمع فلز کادمیم در گیاه Phragmites australis و رسوبات رودخانه کارون در محدوده شهرستان خرمشهر می پردازد. نمونه برداری در این پژوهش در بهار ۱۳۹۱ و از سه بخش رسوب، ریشه ریزوم و ساقه برگ در پنج ایستگاه مطالعاتی صورت گرفت. روش کار به روش هضم تر با استفاده از اسید کلریدریک و اسید نیتریک بود و برای اندازه گیری فلز کادمیم از دستگاه جذب اتمی استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین غلظت کادمیم در محدوده مطالعاتی برای رسوبات به ترتیب ۲۴/۶۱ و در بخش ریشه-ریزوم ۲۴/۲۱ و در ساقه-برگ گیاه ۳۰/۳۹ میکروگرم بر گرم وزن خشک بود. نتایج به دست آمده با استانداردهای محیط زیست آمریکا، کانادا و نروژ مقایسه شد و مشاهده شد که میزان فلز کادمیم از همه استانداردها مقداری فراتر داشت که بخش قابل توجهی از آن می تواند ناشی از وجود کارگاه ها و شرکت های کشتی سازی در منطقه باشد