سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صغری رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس،.گروه محیط زیست،بندر عباس،ایران
محسن دهقانی – استادیار گروه محیط زیست ،عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

فلزات سنگین جزو آلوده کننده های خطرناک بوده اندازه گیری و بررسی شماری از عناصر و فلزات سنگین و سمی در منطقه ی مطالعاتی پایه و اساس این تحقیق بوده است این فلزات به واسطه ی ویژگی هایی نظیر تجزیه ناپذیری و تجمع در بافتهای موجودات زنده تاثیر بر زنجیره های غذایی مقاومت به تغییرات بیولوژیکی در محیط زیست و تاثیر بر روی سلامتی انسانها جزو خطرناکترین و سمی ترین آلاینده ها هستند.از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی کیفیت رسوبات و خاک منطقه، پس از نمونه برداری از رسوبات و خاک ایستگاه های مورد مطالعه در بندر شهید رجایی، وضعیت آلودگی ایستگاه های نمونه برای فلزات مولیبدن و وانادیوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق بیانگر آن است که غلظت فلز مولیبدن در ۹ ایستگاه از استاندارد آلایندگی فلزات سنگین در رسوب کمتر و غلظت فلز وانادیم در ۹ ایستگاه از استاندارد آلایندگی فلزات سنگین در رسوب کمتر گزارش شده است.