سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کامران رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی های محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی داداللهی سهراب –
علیرضا صفاهیه –
حسین ذوالقرنین –

چکیده:

سواحل خلیج فارس به دلیل موقعیت استثنائی اقتصادی خود همواره در معرض آلاینده های مختلف آلی و معدنی قرار دارد. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین روی، سرب وکروم در بافت عضله( Penaeus indicus ) میگو سفید هندی و رسوبات سطحی سواحل بندرعباس در طی فصل تابستان مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور، نمونه برداری از گونه جانوری و رسوب از ۵ ایستگاه صورت پذیرفت و غلظت فلزات (Zn,Pb,Cr) در آنها توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری گردید. بر اساس نتایج این مطالعه ، میزان غلظت روی بیشترین و غلظت سرب و کروم در مرحله بعدی قرار داشت بطوریکه میانگین غلظت فلزات روی، سرب و کروم در بافت جانوری به ترتیب برابر با : ۶۶/۷۹ ، ۴۰/۵ و ۰۲/۳و در رسوب به ترتیب برابر با : ۲۴/۷۱ ، ۵۲/۴۶و۸۱/۱۷ میکروگرم بر گرم وزن خشک تعیین گردید. مقایسه ضریب همبستگی بین فلزات در رسوب و بافت جانوری حاکی از آن است که بین میزان کروم در رسوب و بافت جانوری یک رابطه خطی مثبت وجود دارد که در سطح ۵ درصد معنی دار می باشد. بدین معنی که با افزایش کروم در رسوب میزان آن در بافت جانوری نیز افزایش پیدا می کند