سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالایمان عمویی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
فاطمه اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدتقی قانعیان – استادیار دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهیدصدوقی یزد
عباس موسی پور – کارشناس آموزشی

چکیده:

یکی از پارامترهای اساسی درارزش گذاری کود کمپوست تعیین میزان فلزات سنگین درآن می باشد دراین پژوهش میزان غلظت فلزات سنگین سرب کادمیم و روی در کودهای تولیدی از کارخانه کمپوست شهر بابل مورد بررسی قرارگرفت این تحقیق یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که در آن غلظت فلزات مورد نظر درکلیه نمونه های تصادفی پس از عصاره گیری و صاف سازی توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد میانگین و انحراف معیار غلظت فلز کادمیم۲±۱/۱۳۸ سرب ۶۷ ±۳۲/۴ و روی ۶۰۳±۶۹/۸ میلی گرم برکیلوگرم بودها ست نتایج حاصل با استفاده از برنامه EXCEL و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت غلظت فلزات سنگین سرب کادمیم و روی در کودهای تولیدی شهر بابل پایینتر از حد مجاز استانداردهای ملی ایران و سازمان جهانی بهداشت بوده و برای گونه های گیاهی مختلف قابل استفاده است.