سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محمدی – دانشجوی کارشناسیارشد، پژوهشکده مهندسی محیط زیست، آب و توسعه پایدار، د
داود کاه فروشان – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایرا
اسماعیل فاتحی فر – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

امروزه تأمین آب مناسب و بهداشتی برای شرب، یکی از اولویتهای مهم و از مهمترین چاال هاای مرارد درکلیه جوامع انسانی است. بنابراین ارزیابی دقیق کیفیت آب تولیدی توسط تصفیهخانههای آب از اهمیت خاصیبرخوردار است. وجود برخی از فلزات و عناصر در آب مصرفی توسط انسان ضروری است ولی وجود بی از حاد همین مواد بالاخص فلزات سنگین تاثیر بسیار خررناکی بار ساتمت انساان دارد. از اینارو در ایان تحقیاق باهبررسی میزان فلزات سنگین آهن و سرب، پرداخته شده است. برای این منظور پای میزان آلودگی در ورودی، خروجی و مراحل مختلف در یک تصفیهخانه آب شهری انجام گرفت. نتایج نشاان داد در برخای از ایان ماواردمیزان این فلزات بالاتر از حد استاندارد است بروریکه میزان متوسط غلظت آهن و سرب به ترتیب mg/l 1/33 و μg/l 11/22 میباشد، که در مقایسه با مقادیر سازمان استاندارد جهانی، مقادیر حاصله از حد مجاز بسیار بیشاتربوده و یکی از دلایل این امر نوع ماده منعقدکننده مصرفی میباشد.