سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن صفرنیا – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
سینا زینلی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تجارت الکترونیکی درسالهای اخیر رشد زیادی داشته است دراین راستا یکی ازابزارهای ضروری به منظور تحقق و گسترش تجارت الکترونیکی وجود یک سیستم بانکداری اینترنتی است که همگام با سیستمهای جهانی مالی و پولی فعالیت های مرتبط با تجارت الکترونیکی را تسهیل نماید باتوجه به اهمیت و ضرورت مبحث بانکداری اینترنتی تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثربربانکداری اینترنتی ازدیدگاه مشتریان پرداخته است دراین تحقیق جامعه آماری شامل مشتریان دائمی شعب بانک ملت شهرکرمان در۶ماهه اول سال ۱۳۹۰ بوده که براساس مطالعات مقدماتی و با استفاده از دستوره های اماری تعداد ۱۹۶ نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند جمع آوری داده ها با پرسشنامه و بروش نمونه گیری طبقه ای انجام گرفته است نتایج تحقیق با استفاده از ازمون t تک متغیره نشان میدهد که چهارعامل اموزش کافی فناوری اطلاعات تبلیغات موثر و زیرساختهای مخابراتی ازسطوح مطلوبی بالاتر از میانگین درحوزه بانکداری اینترنتی برخوردار است و با استفاده از ازمون فریدمن این عوامل به ترتیب فوق ازلحاظ سطح مطلوبیت اولویت بندی شدند.