سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران محمدپور – کارشناس ارشد گیاهان دارویی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سهیلا خورسندی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد مینویی مقدم – کارشناس گیاهان دارویی شرکت تحقیقاتی و پژوهشی اهورا مهر سینا

چکیده:

میباشد که در ایران ۱۲ گونه گیاه علفی یکساله و چند ساله دارد. گونههای جنس Lamiaceae جنس مرزه متعلق به تیره به دلیل اینکه میزان اسانس بالایی دارند، همچنین به دلیل استفاده در آشپزی و صنایع غذایی، عطر و ادکلن، آرایشی Satureja و بهداشتی و داروسازی دارای اهمیت اقتصادی و پزشکی زیادی هستند . به منظور بررسی میزان عملکرد گیاه دارویی در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن آزمایشی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در (Satureja hortensis L.) مرزه ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره، در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ،۱۰۰ ،۵۰ ، ۳ تکرار و در پنج سطح کودی ۰ طبیعی ساری در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. گیاهان در مرحله گلدهی کامل بررسی شدند. نتایج نشان داد بین کاربرد مقادیر مختلف کود نیتروژن روی عملکرد خشک برگ، ساقه، ریشه و عملکرد کل اندام هوایی خشک اختلاف معنیداری در سطح یک درصد وجود داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین عملکرد خشک برگ، ساقه و عملکرد خشک اندام هوایی به ترتیب با میانگین – ۳۱۷۷ کیلوگرم در هکتار از تیمار کودی ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. همچنین / ۱۲۹۳ و ۷ /۰۷ ،۱۸۸۴/ های ۶ ۲۱۶ کیلوگرم در هکتار از تیمارهای کودی ۱۰۰ و ۱۵۰ / ۲۱۹ و ۵ / بیشترین عملکرد خشک ریشه به ترتیب با میانگینهای ۹ کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد که در یک گروه آماری قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن جهت دستیابی به بیشترین عملکرد گیاه دارویی مرزه در شرایط اقلیمی منطقه ساری مناسب میباشد.