سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس مصباح الهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
منوچهر جم نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

به منظوربررسی اثرنوع و میزان کودهای حاوی نیتروژن برکنترل گلجالیز درحضورمیزبان سیب زمینی آزمایش فاکتوریل و درقالب بلوکهای کامل تصادفی با چهارتکرار دردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه انجام شد فاکتوراول نوع کود و فاکتوردوم غلظت نیتروژن بود نتایج آزمایش نشان داد اثرنوع و میزان کودنیتروژن برکلیه صفات مورد بررسی درسیب زمینی و گل جالیز به استثنا اثربرهمکنش نوع کود× میزان کود نیتروژنه بروزن ترگل جالیز درسطح یک درصد معنی دار شد.