سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی صفدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
مهدی میرزایی علویجه – دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
محمدتقی قانعیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید صدوقی یز
محمدحسن احرام پوش – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی شهید صدوقی یز

چکیده:

بازیافت به معنای یک سیستم با هدف بهینه سازی مصرف منابع مختلف به منظور دستیابی به سود کلی بیشتر همراه با تولید مواد زائد کمتر است هدف این پژوهش بررسی میزان عملکرد زنان خانه دار شهر یزد درزمینه بازیافت مواد زائد جامد می باشد این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد جامعه مورد پژوهش زنان خانه دار شهر یزد هستند درنمونه ۳۰۰ نفری بصورت تصادفی خوشه ای از پنج منطقه شهر شمال جنوب شرق غرب مرکز واز هرمنطقه دو خوشه هر خوشه شامل یک محله بود که ۳۰ خانوار بررسی می شد انتخاب گردیدند ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته دارای روایی و پایایی معتبر دردو بخش دمگرافیکو عمرکد می باشد که بصورت مصاحبه و خود گزارش دهی توسط دو کارشناس آموزش دیده تکمیل گردیدند. میزان عملکرد واحدهای مورد مطالعه در حد متوسط و قابل قبولی بوده و بالا بردن عملکرد مردم خصوصا زنان خانه دار به عنوانمدیران خانواده نسبت به برنامههای بازیافت مواد زاید جامد از طریق آموزش و استفاده از مکانیسم تشویقی می تواند از مهمترین فاکتورهای موثر درموفقیت بازیافت این موادباشد.