سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وکیل حیدری ساربان – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

هدف این مقاله بررسی میزان علاقه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان مشکین شهر پیرامون حفظ محیط زیست می باشد روش کار بصورت میدانی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه از ۱۶۴ نفر ازدانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشکین شهر جمع آوری گردیده است روش مورد استفاده دراین تحقیق تحلیلی و تبیینی است ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بوده است که ضریب پایایی آن ۰/۸۳ براورد شده است جامع آماری تحقیق دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان مشکین شهر می باشد تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون اماری کای اسکویر و رگرسیون چند متغیره و ازطریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. درنهایت نتایج آزمونهای آماری نشان داد که به جز متغیر تعداد افراد خانوار و برنامه رادیویی محیط زیست بین تمامی متغیرهای تحقیق رشته تحصیلی عضویت درنوع تشکل ها میزان سن و میزان تحصیلات والدین برنامه تلویزیون مطالعه کتابهای زیست محیطی و مطالعه مقالات زیست محیطی و افزایش علاقمندی دانش آموزان در رابطه با حفظ محیط زیست رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.