سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا احمدی – کارشناس ارشد با گرایش روان پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
فرزانه کاظم زاده – کارشناس ارشد با گرایش روان پرستاری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا روشنی – دانشجوی پرستاری

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش تعیین میزان عزت نفس دانشجویان پرستاری بوده است.روش: ۲۰۰ دانشجوی پرستاری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند با کمک آزمون اعتماد به نفس pep و پرسشنامه دموگرافیک بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: بین وضعیت اقتصادی، رابطه عاطفی والدین با یکدیگر و شغل مادر با اعتماد به نفس ارتباط معنی دار برقرار بود، همچنین ۶۸/۹۵ دانشجویان پرستاری از اعتمادبه نفس در سطح متوسط برخوردار بودند. در سایر متغیر ها از نظر آمار رابطه معنی دار وجود نداشت. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که دانشجویان پرستاری به دلیل شرایط ویژه در معرض کاهش اعتماد به نفس هستند. این در حالیست که پرستاران نقش وسیعی در مراقبتهای مختلف بهداشتی بر عهده دارند و لازم است که اقدامات جدی از طریق قسمتهای مختلف آموزشی به عمل آید تا عملکرد و اعتماد به نفس این قشر با ارزش ارتقاء یابد