سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرمان بخشی جهرمی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
لادن شفیعی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
محمد سفلایی – کارشناس ارشد علوم دامی
حمید مصطفوی – کارشناس ارشد شیمی

چکیده:

تحقیقات مرتبط با ارزیابی و پیگیری آموزشی اهمیت نیازسنجی از دانشجویان و ارزیابی برنامه های آموزشی را به مسئولین گوشزد می نماید به عبارتی چنین تحقیقاتی جهت ارزیابی کارایی برنامه ها و فعالیت های آموزشی موسسات آموزش عالی می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی میزان ضرورت وکاربردی بودن دروس رشته پرورش گاو و گاومیش بعنوان یکی از رشته های کشاورزی است تا با اصلاح آن تناسب نظام آموزشی و بازار کار بیشتر گردد تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی انجام شد جامعه آماری شامل کلیه ۱۰۶ نفرفارغ التحصیل سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۵ مقطع کاردانی رشته پرورش گاو و گاومیش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمان می باشد داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هایی که به آدرس فارغ التحصیلان ارسال و پس ازتکمیل عودت داده شدند جمع آوری گردید نرخ بازگشت پرسشنامه ها ۶۶/۷% محاسبه گردید تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد نتایج تحقیق نشان داد که دریک جمع بندی کلی دروسی با محتوای دامپزشکی و بهداشت دام از دیدگاه پاسخگویان جایگاهی بالا از نظر ضرورت و کاربردی بودن درموقعیت شغلی داشته اند.