سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال شعبانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین اسودار – دانشیار
محمود قاسمی نژاد رائینی –
احمد حیدری – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده:

گندم و جو جزء محصولات استراتژیک درکشور بوده و ازمهمترین محصولات زراعی استان همدان می باشند که همواره خودکفایی درتولید و کاهش ضایعات آنها هدف مسئولان و کارشناسان بوده است دراین بین کاهش ضایعات درمرحله برداشت میتواندقدمی موثر برای کاهش هزینه های تولید باشد هدف ازاین تحقیق بررسی وضعیت مکانیزاسیون و تکنولوژی برداشت دو محصول عمده گندم و جو دراستان همدان و تعیین میزان تلفات ناشی از ماشین های برداشت و محاسبه ارزش اقتصادی تلفات و علل بالا بودن ضایعات دراستان همدان می باشد به همین منظور داده های مربوط به سطوح زیرکشت گندم و جو به ترتیب دیم و آبی عملکرد محصول درصد استفاده ازتکنولوژی برداشت مکانیزه با کمباین نیمه مکانیزه با دروگر و برداشت دستی و درصد تلفات هرروش درشهرستانهای استان جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج این تحقیق نشان داد که بترتیب ۷۸/۴و۸۱/۷۵ درصد برداشت گندم و جو دراستان همدان بصورت مکانیزه با کمباین ۱۴/۵ و ۱۳/۵ درصد به صورت نیمه مکانیزه با دروگر و ۷/۱و۴/۷۵ درصد به صورت دستی میباشد