سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کیوان ابراهیمی محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مهاباد
فراز آرش راد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:

آفلاتوکسین ها یکی ازانواع سموم قارچی تولید شده توسط گونه های توکسیژنیک آسپرژیلوس آ. فلاووس و آ پارازایتیکوس و به عبارتی متابولیت های ثانویه آنها هستند که به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده سلامت مصرف کنندگان موادغذاییمطرح می باشند درتحقیق حاضر تعداد ۹۶ نمونه خوراک ماهیان سردابی پرورشی قزل آلای رنگین کمان به روش تصادفی Random ساده و قشری درطی دوفصل بهاروتابستان پانزدهم هرماه سال ۱۳۸۶ با اهداف تعیین میزان شیوع گونه های آفلاتوکسین ساز آسپرژیلوس درخوراک انبارشده مصرفی ماهیان سردابی پرورشی دراستخرهای پرورشی استان آذربایجان غربی برحسب فصول بهاروتابستان ب – تعین میزان باقیمانده آفلاتوکسین توتال درخوراک انبارشده مصرفی ماهیان دراستخرهای پرورشی استان آذربایجان غربی برحسب فصول بهاروتابستان به روش الایزا و برحسب ppb و ج – تعیین باقیمانده این سم درخوراک تولیدی ماهیان درکارخانجات تولیدی خوراک آبزیان استانهای تهران و آذربایجان غربی برحسب فصول و به روش فوق الذکر جمع آوری شدند. به منظور بررسی میزان شیوع گونه های آسپرژیلوس از روش کشت پورپلیت برمحیطهای عمومی مالت اکستراکت اگار و سابورودکستروز آگار و براساس استاندارد ۹۹۷ موسسه استاندارد ایران استفاده شد و کلنی های ایجاد شده مورد مطالعه میکروسکوپیک قرارگرفتند.