سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی نودهی – دانشگاه آزاد اسلامی مرکع گنیشان،گنیشان،ایران
مجتبی احمدی – گروه تربیت بدنی، واحد بندرگع، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرگع،ایران
وجیهه ابراهیمی – گروه تربیت بدنی، واحد بندرگع، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرگع،ایران

چکیده:

یکی از مشکلات موجود در ورزش های برخوردی بویژه جودو ، ایجاد آسیب های ناشی از تصادم افراد با یکدیگر و برخورد با زمین می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان شیوع و علل آسیب های ناحیهشانه در جودوکاران جوان نخبه رشته جودو شرکت کننده در مسابقات قهرمانی المپیاد ایرانیان اجرا شد . روش شناسی تحقیق: جامعه آماری این تحقیق کلیه جودوکاران شرکت کننده در مسابقات جودو المپیاد ایرانیان در سال۱۷۶۶ بودند که حداقل سه سال سابقه تمرین داشتند و همگی به عنوان نفرات برتر و منتخب استانهای سراسر کشور در این مسابقات شرکت کرده بودند و تعداد نمونه های تحقیق برابر با ۱۱۵ نفر بود که بصورت تصادفی انتخابشدند. بمنظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته ای استفاده شد که شامل دو بخش سوالات اطلاعات فردی و و نیز میزان و علل بروز آسیب های ناحیه شانه بود. برای توصیف داده ها از روشهای آماری توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش آزمون خی دو در سطح اطمینان ۵۰ درصد استفاده شد با توجه با نتایج حاصل از تحقیق حاضر می توان اذعان نمود که با توجه به ماهیت رشته ورزشی جودو که در آن پرتاب شدن های مکرر در تمرینات و مسابقات وجود دارد مربیان باید به ارتقاء سطح تکنیکی و مهارتی ورزشکاران خود توجه خاص داشته باشند تا در تمرینات خود به شکل صحیح به اجرای فنون بر روی حریف تمرینی خود بپردازند و البته به تقویت سطح آمادگی بدنی شاگردان بویژه تقویت عضلات ناحیه شانه تاکید نمایند