سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نادر محمودی – کارشناس ارشد روانشناسی
معصومه ملکشاهی فر – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

هدف مطالعه حاضربررسی میزان شیوع اختلالات سایکوسوماتیک درمدارس متوسطه پسرانه استان زنجان و مقایسه هوش هیجانی و سبک دلبستگی کودکان دارای اختلالات سایکوسوماتیک و بدون اختلالات سایکوسوماتیک بوده است روش تحقیق درمطالعه حاضر زمینه یابی مقطعی مقایسه ای بوده است کهدرجهت مشخص نمودن میزان شیوع و رابطه اختلالات سایکوسوماتیک با هوش هیجانی و سبک دلبستگی درمدارس متوسطه پسرانه استان زنجان به عنوان واحد تجزیه و تحلیل استفاده گردیدها ست برای دستیابی به این هدف ازبین مدارس متوسطه پسرانه شهرزنجان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ تعداد ۲۸مدرسه بصورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پس ازشناسایی میزان شیوع اختلالات ازبین دانش آموزان دارای اختلالات سایکوسوماتیک تعداد ۳۰ دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی ساده و ۳۰دانش اموز عادی نیز به عنوان گروه کنترل شدند. نتیجه کلی این پژوهش نشان میدهد که شیوع اختلالات درجامعه مورد مطالعه حدود ۰/۱۸ درصدبالاتر ازمیانگین ازجمعیت عمومی است درکنار دیگر علل اختلالات میتوان متغیرهای هوش هیجانی و سبک دلبستگی را نیز به عوامل اختلالات سایکوسوماتیک اضافه کرد.