سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهه کاظمی خیرآبادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ابراهیم رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

اکراتوکسین A ( OTA یک مایکوتوکسین تولید شده بوسیله آسپرژیلوس و پنسیلیوم می باشد این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع OTA درپودر فلفل قرمز فلفل سیاه و فلفل سفید جمع آوری شده و درشهر کرد انجام شد درمجموع ۸۶ نمونه فلفل در طول فروردین ماه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ جم عآوری و از نظر حضور OTA به روش الایزا مورد آزمایش قرارگرفتند دراین مطالعه درمجموع ۴۵ نمونه از ۸۶ نمونه ۵۲ درصد از نمونه های مورد بررسی آلوده به این توکسین قارچی بودند که بیشترین میزان الودگی درفلفل سیاه مشاهده شد و فلفل سفید عاری از آلودگی بود محدوده غلظت OTA درنمونه های مثبت مابین ۰/۴۴ تا ۱۴/۳ نانوگرم و میانگین آلودگی نمونه های مثبت ۳/۳۱ نانوگرم درگرم بدست آمد. بررسی وضعیت آلودگی به OTA درانواع فلفل نشان داد که هیچ اختلاف آماری معناداری بین سطوح آلودگی و تعداد موارد آلوده وجود ندارد.