سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه مفردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سیدحسین نوعی باغبان – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، مشهد
مجید بنی آدم –
مجید مهدویان – عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، قوچ

چکیده:

در مطالعه حاضر برای اولین بار عملکرد مدول غشایی الیاف توخالی جریان متقاطع برای جذب CO2با استفاده از دی اتانول آمینDEA) بررسی شده است. تماس دهنده های غشایی جریان موازی با محدودیت هایی مانند کانال سازی، افت فشار بالاتر در سمت پوسته و ضرایب انتقال جرم نسبتا پایین مواجه می باشد. این معایب تاحدود زیادی با تغییر چیدمان فیبرها از حالت موازی به متقاطع قابل رفع است. در تماس دهنده جریانمتقاطع، غلظت هر دو سیال در هر دو جهت تغییر می کند. برای تعیین غلظت فازهای مایع و گاز در دو بعد، یک مدل انتقال جرم توسعه داده شده است. با توجه به اینکه هیچ داده تجربی برای این فرآیند موجود نیستروند تغییرات غلظتCO2برای جذب باK2CO3با استفاده از مدل پیشنهادی با داده های تجربی موجود مقایسه شده است، که سازگاری قابل قبولی را نشان می دهد. اثر سرعت مایع وگاز، دما و غلظتDEAبر درصد حذفCO2و غلظتCO2در مایع خروجی بررسی شده است.