سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سهیلا حسنیان – سازمان آب و برق خوزستان
هوشنگ حسونی زاده –
نادر حسینی زارع –

چکیده:

کیفیت منابع آب درطول زمان متاثر ازورود آلاینده های مختلف مانند فاضلابهای صنعتی کشاورزی شهری و سیلابها تغییر می کند لذا بدلیل اهمیت زیاد بویژه ازنظر مصارف شرب و اثر آن برسلامت انسان بررسی کیفیت آب ازنظر پارامترهای مختلف ازجمله شوری مهم می باشد درسالهای اخیر اجرای طرح های توسعه کشاورزی و صنعتی موجب افزایش حجم پسابها و زهابهای ورودی به کارون گردیده است دراین تحقیق کیفیت آب کارون بلحاظ شوری متاثر از ورودی پسابهای صنعتی و زهابهی کشاورزی ازسال ۸۷تا۱۳۹۰ دراستان خوزستان و درایستگاه های انتخابی مورد بررسی قرارگرفته است همچنین کیفیت هریک ازپسابها صنعتی و زهابهای کشاورزی ازنظر پارامترهای کدورت eC دبی PH نیترات ، COD ، DO ، BOD ، Cl و سولفات جداگانه بررسی و سپس مقایسه ای بین میزان تاثیر هرکدام برآب کارون و درجداول مربوطه بعمل آمده .