سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
نرگس خانجانی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مریم صابر – مربی آموزش بهداشت
نرگس کارگرفرد – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

بازیافت مواد زایدجامد م یتواند یک رویکرد کنترلی درزمینه این معضلات اقتصادی زیست محیطی محسوب گردد هدف ازاین مطالعه بررسی سوادبهداشتی دانشجویان دانشکده بهداشت به عنوان پرچمداران ارتقا بهداشت درزمینه مدیریت و بازیافت موادزاید جامد می باشد این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی انجام گرفت و جامعه مورد بررسی را کل دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۴۲۱ دانشجو درپنج رشته بهداشت محیط بهداشتحرفه ای بهداشت عمومی تغذیه و آمار و اپیدمیولوژی تشکیل دادند پرسشنامه ای مشتمل برسوالاتی در دو بخش سوالات دموگرافیک ۸ سوال و سوادسنجی ۱۰ سوال دربین دانشجویان توزیع شد از کل جامعه مورد بررسی ۲۳% ۹۷ نفر را دانشجویان پسر و بقیه را ۳۲۴ نفر دانشجویان دختر تشکیل دادند براساس نتایج حاصله دانشجویان مهندسی بهداشت محیط بطور معنی داری با امتیاز ۶٫۴۶ از ۱۰ نمره بیشترین امتیاز را در مقایسه با دانشجویان دیگر رشته ها احراز نمودند p<0.001 افزایش تعداد نیمسال تحصیلی نیز در افزایش میزان سود بهداشتی آنها تاثیر مهمی داشت p<0.001