سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمدرضا پیشکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط اصفهان
لهراسب نامداری – کارشناسی بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد
پروین احمدی نژاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

صدا بصورت امواج مکانیکی می تواند بر کل بدن از ج مله دستگاه شنوایی تأثیر سوء داشته باشد. التبه این از نظر اپیدمیولوژیک، زمانی می تواند اهمیت داشته باشد که سبب اختلال فیزیولوژیک در بدن شود که در محیط های کاری نیز صدا از این دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. تحقیقات گوناگون نشان دده است که از نظر کارکنان مراکز صنعتی، بزرگترین مشکل موجود در محیط کار آلودگی صداست که برخی از اقداماتی که می توان برای کاهش تراز صدا در مراکز صنعتی انجام داد عبارتند از: استفاده از پایه های جاذب صدا و ارتعاش، محکم کردن قطعه های بدنه دستگاهها، استفاده از وسایل حفاظتی، افزایش فاصله بین منبع صدا و کارکنان، ا ستفاده از صدا خفه ک ن در دستگاههای تهویه، قرار دادن تجهیزات مرتعش سنگین بر روی ساختار محکم و جداگانه و در کل سیستم های تعمیر و نگهدراری تگهیزات، کنترلهای محیطی و کاربرد وسایل حفاظت فردی به منظور اعمال روشهای کنترل در رابطه با صوت لازم است ابتدا میزان سروصداهای موجود در محیط اندازه گیری و ارزشیابی شود و از آنجا که کارخانه ها و کارگاههای صنعتی یکی از مهمترین مراکز تولید صداهای ناهنجار و آلودگی صوتی هستند در نتیجه گام نخست و ضروری برای یافتن راه حلهای مناسب در جهت کاهش ضایعات و عواقب ناشی از صدا، اندازه گیری میزان آلودگی صوتی در اینگونه اماکن است. لذا در این تحقیق به منظور دستیابی به اطلاعات دقیقی از دامنه آلودگی صوتی در کارخانجات نساجی شهرستان شهر کرد اقدام به اندازه گیری و آنالیز فشار صوتی برای تعیین حدود فرکانسی زیان آور و علل افزایش انتشار سروصدا و در نهایت کمک به انتخاب روشهای مناسب برای کنترل سرو صدا شده است. مواد و روشها: در این تحقیق با استفاده از دستگاه SLM تراز فشار صوت در تمامی کارخانجات نساجی شهرکرد در ۲۱۳ ایستگاه به روش ایستگاه بندی در شبکه های A,C اندازه گیری شد. با توجه به جنس دیوارها و سقف کارگاه، وضعیت کمیته حفاظت فنی و مسئول ایمنی و بهداشت کار پارامترهای آماری نظیر انحراف معیار، ماکزیمم و می نیمم مقدار صوت بدست آمده است. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که میانگین تراز فشار صورت در کارخانجات نساجی شهرستان شهر کرد در شبکه A برابر ۹۴/۴۷ dB و در شبکه C برابر ۹۵/۶۲dB بوده است که میانگین تراز فشار صوت در کارخنه چهارمحال (۱۰۰/۶۸dB) بیشتر از سایر کارخانجات مشابه و در کارخانه دوریس میانگین تراز فشار صوت کمتر از کارخانجات دیگر بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج حاصل از آزمونهای آماری و آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که بین میانگین تراز فشار صوت و متغیرهای جنس دیوارها و سقف، نوع فعالیت و مسئول ایمنی و بهداشت کار رابطه معنی داری وجود دارد. (P<0.05) همچنین در این پژوهش متغیرهایی نظیر وضعیت استفاده از گوشی حفاظتی، وضعیت کارگاهها از نظر وجود یا عدم وجود کمیته حفاظت فنی و توزیع فراوانی صنایع دارای تراز فشار صوت بیش از حد مجاز مورد بررسی قرار گرفته است.