سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدحسن فضائلی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدشهاب الدین آیت اللهی – استاد دانشگاه شیراز
سحر روزبهانی – دانشجوی مهندسی شیمی

چکیده:

دراین مطالعه میزان زیست تخریب پذیری رسوبات آسفالتین جداشده از نفت خام مخازن اهواز – بنگستان توسط یکی از گونه های انتروباکتر به نام Enterobacter colacae (ERCPPI-1 که از نفت سنگین یکی از مخازن نفتی جنوب ایران جداسازی شد مورد بررسی قرارگرفت دراین مطالعه آزمایشگاهی وزن سنجی براساس وزن خشک از طریق فیلتراسیون مبنای کمی سازی قرارگرفت همچنین سنجی میزان غلظت با استفاده ازنمودار استاندارد اسپکتروفوتومتر درطول موج ۲۸۱nm نیز به منظور تایید میزان مصرف آسفالتین مورد استفاده واقع شد نمونه گیری های لازمدربازه های زمانی ۵ روزه و طی مدت دو ماه انجام شد درنهایت نتایج بدست امده حاکی از ۴۱/۵% تخریب اسفالتین بعد از گذشت ۶۰ روز گرماگذاری دردمای ۴۰ درجه و همچنین رسیدن جمعیت باکتری ها به cfu/ml 7×۱۰ ۸ بود همچنین نمودارهای بدست امدها ز طیف سنجی FT-IR نشان دهنده تخریب گروه های عاملی آلکینی و آلکنی دررسوبات آسفالتین بعد از گذشت این دوره زمانی بود.