سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید دلفان – کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
ناصر نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

جنگلهای زاگرس محدوده گستردهای را در غرب ایران به وسعت حدود ۶ میلیون هکتار تشکیل میدهند که در حال حاضر ازحساسترین و مهمترین اکوسیستمهای جنگلی ایران بشمار میروند . دارد . با توجه به ویژگی های کمی و کیفی جنگل های زاگرس میزان زاد آوری هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است به منظور تیپ بندی منطقه قطر بزرگ و کوچک تاج درختان به تفکیک گونه در جنگل های قلعه گل )نوژیان ( استان لرستان از پایین ترین ارتفاع تا بالاترین ارتفاع منطقه از ارتفاع ۰۰۱۱ تا ۲۰۱۱ متر،با ۰ ترانسکت نواری به عرض ۰۱ متر و فواصل ۲۱۱ متر از هم مورد ماربرداری قرار گرفت. تیپ بندی در منطقه بر اساس گونه های غالب درختی و درختچه ای صورت گرفت همچنین برای بررسی زادآوری در منطقه پلات های ۰ در ۰ متر در داخل ترانسکت )هر ۰۱ متر یک پلات( استفاده شد.نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که بیشترین زاد آوری و جست دهی در ارتفاعات میانی منطقه مشاهده می شود