سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه مهدی پورافرا – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا امیری – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایش حاضر، در سال زراعی ۱۳۸۸ با هدف ارزیابی اثر خاکپوش های مختلف پلی اتیلن و آلی بر عملکرد روغن و پروفیل اسیدهای چرب هیبرید آذرگل آفتابگردان تحت تاثیر تنش کم آبی در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل: سه دور آبیاری (۷، ۱۲، ۱۷ روز) و فاکتور فرعی شامل تیمارهای بدون خاکپوش بعنوان شاهد و انواع خاکپوش های مختلف شامل (پلی اتیلن، خاکپوش کود دامی در سه سطح: سطح یکgr/m2 850، سطح دو gr/m21700، سطح سه gr/m22500، خاکپوش کلش در سه سطح: سطح یک gr/m2250، سطح دو gr/m2550 و کلش سطح سه gr/m2750) بود. نتایج آزمایش نشان داد که اثر دور آبیاری بر صفت عملکرد روغن در سطح یک درصد و برای بقیه صفات مورد مطالعه در سطح پنج درصد معنی دار شده است و اثر خاکپوش ها هم برای صفت عملکرد روغن در سطح یک درصد و برای بقیه صفات بجز اسید چرب استئاریک اسید در سطح پنچ درصد معنی دار شده است. اثر متقابل دور آبیاری*خاکپوش به جز برای صفت عملکرد روغن برای بقیه صفات معنی دار نبود.