سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زهرا عبداللهی – مدرس دانشگاه پیام نور ایلام
نعمت قاسمی – رئیس گروه تحقیقات آموزش و پرورش استان ایلام
اعظم رضایی – معاون آموزشی دبیرستان دخترانه

چکیده:

هنجارهای اجتماعی شیوه های رفتاری معینی هستند که براساس ارزشهای اجتماعی جامعه شکل میگیرند هنجاریا نرم جامعه به تنظیم روابط اجتماعی و ایجاد نظم اجتماعی می انجامد مانند هنجارمربوط به عبادت و ازدواج درمدرسه نیز می توان هنجارهایی مانند رعایت نظم درس خواندن احترام به معلم و غیبت نکردن را نام برد هدف ازاین پژوهش بررسی میزان رعایت هنجارهای اجتماعی خانوادگی آموزشگاهی و محیطی دانش آموزان دوره متوسطه و پیش دانشگاهی استان ایلام که درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بوده اند می باشد جامعه آماری پژوهش۳۸۴۶۵ نفر ازدانش آموزان دختر و پسر دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی که با استفاده از ازمون اماری کوکران حجم نمونه ۴۰۰ نفر تعیین که از این تعداد۲۰۳ نفر ازدانش آموزان دختر و ۱۹۷ نفرپسر می باشند و با شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند ابزار مورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که جهت تعیین اعتبار ابزار گرداوری داده ها ازنظر صاحبنظران و جهت پایایی ازآزمون الفای کرونباخ استفاده شده است.