سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش مدیریت و توسعه گردشگری, چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایما رضایی نودهی – کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی
سمانه ثبوتی – کارشناس ارشد آمار

چکیده:

هدف گردشگران از سفر به نواحی شهری عمدتا معطوف به بازدید از مکان های تاریخی،فرهنگی،شرکت در همایش ها و جشنواره ها و بهره گیری از جاذبه های شهری می باشد.در این میان رشد روز به افزون گردشگری شهری و نیز رقابتی شدن این کارکرد،لزوم توسعه و ارتقا کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات اقامتی و پذیرایی شهری مورد نیاز گردشگران را انکار ناپذیر نموده است.ایده مقاله حاضر بر این است تا وضعیت تسهیلات و خدمات گردشگری موجود شهرک تاریخی ماسوله و میزان رضایت گردشگران از تاسیسات اقامتی و سیاحتی را باتوجه به رشد روز افزون گردشگر پذیری آن بررسی نماید.برای این منظور از روش جمع آوری داده ها و بکارگیری پرسشنامه و پس از تعیین حجم نمونه به تعداد ۵۰ عدد با استفاده از رابطه کوکران و به روش طبقه بندی تصادفی،پرسشنامه ها و تکمیل داده های آن استخراج گردید و سپس با استفاده از روش های آمار توصیفی نسبت به تحلیل داده ها اقدام شده است.