سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عسکری پورگلویک – هیئت علمی دانشگاه دریانوردی چابهار

چکیده:

نتایج مطالعات نشان میدهد که گردشگری میتواند به عنوان مقوله ای مهم درتوسعه اقتصادی یک شهر مطرح گردد از سویی دیگر برای توسعه گردشگری دریک شهر حضور گردشگران ضرورت دارد و رضایت گردشگران ازفرهنگ جامعه ی میزبان به عنوان عاملی کلیدی درجذب گردشگران مورد تاکید می باشد انی مقاله با هدف بررسی وضعیت فرهنگ جامعه ای میزبان شهرتوریستی چابهار و میزان رضایت گردشگران از آن با توجه به رونق و رشد چشمگیر گردشگری تجاری شهرچابهار درچندساله اخیر انجام گرفته است برای این منظور از روش جمع آوری میدان یداده ها و به کارگیری ابزار پرسشنامه و پس از تعیین حجم نمونه به تعداد۳۸۰ عدد با استفاده از رابطه کوکران و به روش تصادفی ساده پرسشنامه ها تکمیل و داده های آن استخراج گردیده و سپس نسبت به تحلیل دادها با استفاده از روشهای آمار یتوصیفی اقدام شده است.