سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کلثومه شجاع – دانشگاه فردوسی مشهد
مرتضی کرمی – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
مجتبی نادی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به بررسی میزان رضایت و یادگیری فراگیران از برنامه های آموزشی برگزارشده در دانشگاه فردوسی مشهد درهشت ماه اول سال ۱۳۹۰ می پردازد اهداف مقاله نیز شامل: بررسی میزان رضایت فراگیران از مولفه محتوا استاد و سازماندهی و امکانات بررسی میزان یادگیریفراگیران روش این مقاله پژوهش ارزشیابی است نتایج این پژوهش نشان داد که فراگیران به جز مولفه سازماندهی و امکانات در مولفه استاد و محتوا واکنش مطلوبی نسبت به دوره ها داشته اند ولی دوره css درهر مولفه محتوا استاد و سازماندهی و امکانات تفاوت محسوسی بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون وجود نداشت به عبارتی دیگر فراگیران از این دوره رضایت نداشتند میزان یادگیری فراگیران در تمام دوره ها مطلوب بوده و فراگیران دانش لازم را کسب کردند.