سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشته ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
احمدرضا یزدانی – استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رضا مظهری – استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه گنبد
حامد رفیعی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

گوشت مرغ به دلیل دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان یکی از منابع پروتینی مهم است و در رژیم غذایی خانوارهای ایرانی به کالایی راهبردی تبدیل شده است، به طوری که سال های پیاپی در شمار کالاهای یارانه ای ارزان قیمت میان تمامی جمعیت توزیع می شد. یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولیدکننده و یا افزایش قیمت دریافتی توسط تولیدکننده گردد، گفته می شود. در این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد ۶۹ واحد مرغ گوشتی در شهرستان گنبد انتخاب گردید و از طریق تکمیل پرسشنامه داده های لازم براییک دوره جوجه ریزی در نیم سال دوم ۱۳۶۱ جمع آوری شد. بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از میزان رضایتمندی مرغداران از هدفمندی یارانه ها واحدهای مرغداری گروه بندی شدند. نتایج نشان می دهد ۸۹/۶%مرغداران از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ناراضی هستند که میانگین کارایی فنی آنها ۱٫۶۲ است و ۱۰/۴مرغداران که از وضعیت موجود رضایت کاملی نداشتند، میانگین کارایی فنی شان ۱ است. بررسی نشان داد میانگین کارایی اقتصادی ۰/۹۹است و ۵۵/۲درصد از واحدها به لحاظ مالی ضرر داشته اند و۴۴/۸%باقیمانده نیز از میزان سوددهی بنگاه راضی نبودند