سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
محمدامین حجتی دانا –
سجاد طلوعی –
بایرام نجاتی زرنقی –

چکیده:

این تحقیق درراستای بررسی رضایتمندی یا عدم رضایت مندی بیمه شدگان نیروهای مسلح شعبه همدان از پوشش بیمه وملزومات پزشکی، انجام گردیده است .روش تحقیق میدانی وبوسیله تکمیل پرسشنامه تهیه شدهاز مدل فورنل محتوی ۱۱ سوال بود ،این پرسشنامه از ۴ جنبه وفاداری، رضایت مندی ، شکایات وانتظارات مشتری به مسئله رضایت سنجی نگریسته است ،جامعه آماری مورد مطالعه مراجعین به واحد تایید دارو، بودندکه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، پس از تکمیل پرسشنامه ها به وسیله ۰۶ نفر،آزمونهای آماری انجام ونتایج تفسیر شد،ودرنهایت مشخص گردید که اکثر بیمه شدگان از پوشش بیمه ای دارو رضایت متوسطی دارند