سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سپیده صارمیان – دانشجوی کارشناس پرستاری –
یوسف ظفری نیا – دانشجوی کارشناس پرستاری ،دانشگاه آزاد اسلامی،باشگاه پژوهشگران جوان
رویا ترکاشوند – دانشجوی دکتری پرستاری وعضوهیئت علمی
حسن پیریایی – کارشناس ارشد،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

عفونت های بیمارستانی یکی از علل شایع مرگ و میر در بیماران بستری در بیمارستان می باشد. که با رعایت نکات بهداشتی توسط پرسنل و بیماران قابل پیشگیری است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی در بیمارستان شهید چمران بروجرد انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش های حاصل، یک مطالعه توصیفی است. جامعه ی پژوهش، افراد بستری در بیمارستان شهید چمران بروجرد بودند؛ که از میان آن ها ۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار کار به صورت پرسشنامه بود، که در آن مشخصات دموگرافیک، شغلی و نیز ابعاد رضایتمندی بیماران خدمات بالینی، تغذیه، محیط و امکانات بیمارستانمطرح گردید. که به صورت مصاحبه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها براساس نرم افزار SPSS انجام شد. به طور کلی چنین نتیجه گرفته شد: که بیشترین شکایات به علت کاستی های زیادی در برنامه های بهداشتی، از سوی پرسنل بوده؛ که با برنامه ریزی صحیح در جهت بهبود وضعیت امکانات بهداشتی بیمارستان و تاکید بر رعایت حقوق بیمار، می توان نارضایتی موجود را به حداقل رساند